Профессионалдык билим берүү 
мекемелеринде (уюмдарында) аккредитациялык экспертизаларды уюштуруу тартиби

1. Жалпы жоболор

1.1. Билим берүү мекемесинин окуучуларын жана бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик билим берүү стандартына (МББС) ылайык (ылайык эмес) даярдоо сапатын жана мазмунун тактоо аккредитациялык экспертизаны жүргүзүүнүн максаты болуп саналат.

1.2. МББСнын жогорку кесиптик билим берүү мекемесинин окуучуларын жана бүтүрүүчүлөрүн даярдоо сапатына жана мазмунуна коюлган талаптар төмөнкү бөлүмдөрдө ачып көрсөтүлгөн:

  • негизги билим берүү программасынын мазмунунун милдеттүү минимумдарга коюлган талаптар;
  • негизги кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүү мөөнөтү;
  • негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашыруу шарттарына жана иштелмелерине коюлган талаптар;
  • бүтүрүүчүнү даярдоо деңгээлине коюлган талаптар.
2. Окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапатынын жана мазмунунун көрсөткүчтөрү жана көрсөткүчтөрдүн критерийлери

2.1. Окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапатынын жана мазмунунун МББСнын талабына далкелишинтактоонун көрсөткүчтөрү төмөнкүлөрдү камтыйт:

1-көрсөткүч. Негизги кесиптик билим берүү программасынын мазмунунун милдеттүү минимуму.

2-көрсөткүч. Негизги кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүү мөөнөтү.

3-көрсөткүч. Билим берүү программасын өздөштүрүүнүн жыйынтыктары.

4-көрсөткүч. Окуу процессинин окуу-усулдук камсыздалышы. Билим берүү процессинде окуу-усулдук иш-кагаздарынын колдонулушу.

5-көрсөткүч. Окуу процессинин кадрдык камсыздалышы.

6-көрсөткүч. Аккредитацияланган мезгил ичинде бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношушу.

2.2. Ар бир көрсөткүч бир же бир нече критерийдин негизинде бааланат. Ар бир критерий үчүн анын мааниси көрсөтүлөт, анын негизинде мазмун жана сапат МББСнын талабына дал келиши (дал келбеши) такталат

Көрсөткүчтөрдүн тизмеси 1-тиркемеде келтирилди.

3. Окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапатынын жана мазмунунун МББСнын талабына дал келишин тактоо боюнча чечимди кабыл алуу эрежеси

3.1. Окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапатынын жана мазмунунун МББСнын талабына дал келиши (дал келбеши) жөнүндө корутундуну чыгаруу үчүн чечимди кабыл алуунун төмөнкү эрежеси колдонулат:

  • эгерде даярдоонун сапатын жана мазмунун баалоонун бардык көрсөткүчтөрү МББСнын талаптарына дал келериэксперт тарабынан такталса, анда окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапаты жана мазмуну МББСнын талабына дал келет;
  • Көрсөткүчтөрдүн бирөөсүнүн МББСнын талабына дал келбеши такталса, анда окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапаты жана мазмуну МББСнын талабына дал келбейт.

3.2. Эгерде көрсөткүчтөрдүн жарымынан кем эмес критерийи МББСнын талаптарына дал келериэксперт тарабынан такталса, анда көрсөткүч МББСга дал келет (1-таблица).

1-таблица

Көрсөткүчтүн номери (1-тиркеме)123456
Көрсөткүчтүн критерийлеринин саны (1-тиркеме)69522
МББСнын талабына дал келүүсүн күбөлөндүрүүчү критерийлердин саны35311

3.3. МББСнын дал келбеши такталган учурда окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапатынын жана мазмунунун МББСнын талабына дал келбеши жөнүндөгү чечимди эксперт кабыл алат.

4. Экспертизанын мазмуну

4.1. Окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапатынын жана мазмунунун экспертизасы келүү-кетүү жана иш-кагаз формаларында жүргүзүлөт.

4.2. Экспертизанын жүрүшүндө колдонулган анализдин негизги методу болуп тандоо методу эсептелинет. Бул метод билим берүү мекемеси сунуш кылган өзүн-өзү текшерүүнүнүн жыйынтыктары боюнча отчеттогу маалыматтардан кокустук тандоолорду генерациялоого негизделген.

4.3. Эксперттин иш-аракети, анализ үчүн суралган иш-кагаздардын тизмеси, ошондой эле экспертиза жүргүзүүдө колдонулган келүү-кетүү жана иш-кагаз формасындагы методдор 2, 3-тиркемелерде келтирилген.

5. Билим берүү мекемесинин окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапатынын жана мазмунунун талапка жооп беришинин экспертизасы боюнча отчет

5.1. Эксперттин ишинин жыйынтыгы болуп анык билим берүү программасы боюнча окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапатынын жана мазмунунун МББСнын талабына дал келиши (дал келбеши) жөнүндөгү Отчет эсептелинет.

5.2. Анык билим берүү программасы боюнча окуучуларды жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоо сапатынын жана мазмунунун МББСнын талабына дал келиши (дал келбеши) жөнүндөгү эксперттин чечими 1-тиркемеде келтирилген көрсөткүчтөрдүн ар бир критерийи боюнча тастыкталат жана отчет даярдалат.

5.3. Эксперттин Отчетунун негизинде аккредитациялык экспертиза боюнча комиссиянын корутундусу даярдалат. Аккредитациялык экспертиза боюнча комиссиянын корутундусунун структурасы “Илимий уюмдун, билим берүү мекемелерининаккредитациялык экспертизасы боюнча комиссиянын иш тартиби” тиркемесинде келтирилген.

6. Студенттерди тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алуунун жана өткөрүүнүн методикасы

6.1. Студенттерди тестирлөө аккредитациянын милдеттүү компоненти. Ал даярдоонун тиешелүү циклдериндеги дисциплиналар боюнча жүргүзүлөт (ГСЭ – жалпы гуманитардык, социалдык-экономикалык, МТИ-жалпы математикалык жана табигый-илимий, ЖК – жалпы кесиптик дисциплиналар).

Тесттик тапшырмалардын банкы, ар бир дисциплина боюнча эреже катары 200дөн кем эмес суроодон турат.

Эксперт студенттер үчүн 30 суроодон кем болбогон тесттиктапшырмалардын вариантын түзөт, анын ичинен 1 вариант тандалып колдонулат. Эгерде тесттик тапшырмалардын жарымынан кем эмеси аткарылса, анда студент тарабынан окуу материалы өздөштүрүлгөн деп кабыл алынат.

6.2. Эгерде МББС боюнча даярдоонун анык циклиндеги предмет боюнча тестирлөө жүргүзүлбөсө, анда салмак коэффициенти нөлгө барабар болот.

6.3. Тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча эскертүүлөр эксперттердин Отчетторунда жана аккредитациялык экспертиза боюнча комиссиянын корутундусунда чагылдырылат.