Эксперттин Окуу жайларды жана билим бер үү программаларын аккредитациядан өткөрүү 

иштерине даяр экендиги жөнүндө

Арызы

Мен, «Эл баасы» Көз карандысыз Аккредитациялык агенттигинин (мындан ары «Эл баасы») өткөрүп жаткан аккредитациялоо иштерине катышууга даяр экендигимди билдирем жана төмөнкү тапшырмаларды аткарууга макулдугумду билдирем:

 • Окуу жайдын же билим берүү программаларынын өзүн-өзү баалоо отчетторун карап чыгууга жана анын негизинде алдын ала баалоо корутундусун түзүүгө;
 • Окуу жайга барууга;
 • Эксперттик группа өткөрүп жаткан талкууга катышууга;
 • Эксперттик группанын корутунду отчетун түзүүгө (окуу жайга баргандан кийин 2 жуманын ичинде);
 • «Эл баасы» тарабынан берилген сын пикирлерди же окуу жайдын корутундуга макул эместигин билдирген жагдайларды кайрадан тыкыр текшерүүгө;
 • «Эл баасы» уюштуруп жаткан тренингдерге жана инструктаждарга катышууга;
 • «Эл баасы» тарабынан эксперттик группанын мүчөлөрүнө коюлган бардык талаптарды аткарууга.

Мен аккредитация процессинде объективдүү болууга милдеттенем .

Аккредитация процессинде объективдүүлүк төмөнкү учурларда болушу мүмкүн :

 • Эксперт аккредитациядан өтүп жаткан окуу жайда акыркы үч жылда окутуучу /мастер же башка кызмат орунда иштеген болсо;
 • Эксперт азыркы учурда аккредитациядан өтүп жаткан окуу жайда консультант, эксперт же башка кызмат орунда иштеп жаткан болсо ;
 • Эксперт аккредитациядан өтүп жаткан окуу жай менен конфликтик ситуацияда оттошуу процессинде ) болсо ;
 • Эксперттин аккредитациядан өтүп жаткан окуу жайда туугандары иштесе же ал жерде иштеген персоналдардын кимдир-бирөөсү менен жакын байланышта болсо .

Мен күчүмдүн жетишинче эксперттик баалоонун жогорку стандарттарын сактоого милдеттенме аламын.

Мен аккредитациялык процесстин рамкасында берилген документтерди иштеп чыгууда конфиденциалдуу болууга сөз берем .

Менин атымдын экспертизанын корутундусунда жарыяланышына макулмун.

Мен эксперттин аккредитация учурунда же андан кийинки учурларды өзүн кандай алып жүрүшүнө жараша Кыргыз Республикасындагы билим берүү программаларын жана окуу жайларды аккредитациялоонун ишенимдүүлүгүнүн жана престижинин жогорулашы же бузулушу мүмкүн экендин жакшы түшүнөм.

Мен тарабынан көрсөтүлүп жаткан кызматтардын объективдүүлүгүнүн жана жогорку стандартты камсыздоонун маанилүүлүгүн билем.

________________________________________________________

(Ф.А.А)

_______________________________

(колу, дата)