КГМАда көз карандысыз аккредитациялоо процедуралары боюнча семинар-тренинг өткөрүлдү

2019-жылдын 29-31-январында «Эл баасы» аккредитациялоо агенттиги Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында көз карандысыз аккредитациялоо процедуралары боюнча семинар-тренинг өткөрдү.

Семинар-тренингди «Кыргыз Республикасында медициналык билим берүүнүн реформалары» долбоору каржылады.

Семинар-тренингде Улуттук аккредитациялоо Кеңеши жана Кыргызстандагы аккредитациялоо агенттиктери жөнүндө маалыматтар берилди, аккредитациялоо стандарттары жана критерийлери боюнча ачкыч сөздөрдү колдонуу менен жумушчу комиссиялардын иш пландарын түзүү, далил боло ала турган документтерди түзүү, анкетирлөө методу менен мониторинг өткөрүү жана анын жыйынтыгын өзүн-өзү баалоо отчетуна киргизүү, отчетко киргизилген тиркемелерди гипершилтеме менен кошуу маселелери каралды. Ошондой эле силлабус, жумушчу программа, окуу-методикалык комплекстерге коюлуучу талаптар жана аларды түзүүнүн жолдору, баалоо каражаттары үчүн баалоо критерийлерин түзүү маселелери суроо-жооп формасында талкууланды.